Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1226 8f83 500
0444 0871 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaelentarie elentarie
logotypy polskich województw i ich stolic
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaatranta atranta
6193 f464
Reposted fromkjuik kjuik viaKudlatyBlues KudlatyBlues
9743 e273
Kung Fury
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
5141 0644 500
F-35
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Reposted frompl pl
6877 a81b 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaohhmarigold ohhmarigold
4757 2672
Reposted fromdoope doope viaMonasi Monasi

"Dla mnie byliśmy w układzie. Tak. Układ. To chyba najlepsze słowo. Nigdy nie byliśmy w związku. Spotkałem ją, dobrze mi się
z nią rozmawiało, czułem się przy niej bezpiecznie, czułem łączącą nas nić porozumienia. Przytulaliśmy się, całowaliśmy się, mieliśmy seks. Bliskość fizyczna dla ludzi bez zobowiązań nie jest zobowiązująca. Powstała więź, tyle, że bez przywiązania.
Ona nie może mnie zranić porzuceniem i odejściem. Ja nie złożyłem jej żadnych obietnic i odchodząc, nie muszę mieć poczucia winy. Mam z nią układ. Nie związek. Układ jest z natury hedonistyczny, nie ma w nim odpowiedzialności. I mało jest w nim zaufania. Po chwili zdałem sobie sprawę z paradoksu tej sytuacji. Nie było w moim życiu żadnej innej kobiety, której ufałem bardziej niż Joannie. Mimo to nigdy nie dążyłem do bycia w związku z nią."

Janusz Leon Wiśniewski, Miłość oraz inne dysonanse

Reposted fromnaich naich viavolldost volldost
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
2358 6bdc 500
Reposted fromkaraibski karaibski viamajkey majkey
7442 32ee
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viazarazwracam zarazwracam
5620 a85f 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl